» » » » Dávnoveká Európa

Dávnoveká Európa

25.50

Človek v siločiarach vekov – Pôvod, začiatky a vývoj človeka, Európanov a Slovanov

Autor: Viktor Timura

Monografia je impozantná nielen svojim rozsahom, ale predovšetkým obsahom… Pokúša sa na základe nových poznatkov o nové pohľady na kruciálne problémy antropogenézy… a ďalšieho vývoja Slovanov so zvláštnym zreteľom na otázky jazyka a slovanskej mytológie… Pohľady V. Timuru na komplex problémov vychádzajú z kritického prístupu k prameňom… koriguje aj mnohé kodifikované prístupy o vzniku civilizácie ľudskej spoločnosti v jednotlivých etapách od praveku až do včasného stredoveku… Práca je podnetná čo do šírky záberov a poskytuje čitateľovi nové, netradičné pohľady na problematiku kultúrneho a sociálneho vývoja európskeho kontinentu.

Katalógové číslo: K115 Kategórie:

Popis produktu

Z recenzných posudkov:

Cieľom autora bolo… obsiahnuť nielen prehľad dnešného stavu bádania, ale najmä na základe komparácie a prepájania rôznych bádateľských smerov dosiahnuť tvorivý súhrnný efekt…
Preberá také zložité a „večné” otázky, ako je antropogenéza, vznik vedomia, civilizačný vývoj v praveku, antike a včasnom stredoveku, vznik jazyka, mytológie a náboženstva, problematiku najstarších etník…
Monografia V. Timuru spĺňa kritériá interdisciplinárnej syntézy, dotýka sa kľúčových problémov civilizačného vývoja, je v živom kontakte s výsledkami výskumov špeciálnych vied a podnecuje diskusiu o spôsobe riešenia problematiky v oblasti filozofie dejín…

Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

Monografia je impozantná nielen svojim rozsahom, ale predovšetkým obsahom…
Pokúša sa na základe nových poznatkov o nové pohľady na kruciálne problémy antropogenézy… a ďalšieho vývoja Slovanov so zvláštnym zreteľom na otázky jazyka a slovanskej mytológie…
Pohľady V. Timuru na komplex problémov vychádzajú z kritického prístupu k prameňom… koriguje aj mnohé kodifikované prístupy o vzniku civilizácie ľudskej spoločnosti v jednotlivých etapách od praveku až do včasného stredoveku…
Práca je podnetná čo do šírky záberov a poskytuje čitateľovi nové, netradičné pohľady na problematiku kultúrneho a sociálneho vývoja európskeho kontinentu.

Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.

Publikácia analyzuje výsledky archeologických výskumov a na interdisciplinárnom poznatkovom základe sústreďuje pozornosť na vývoj človeka, nadobúdanie vedomia, utváranie reči a jazyka, mytológie, etnokultúrnych komplexov, prírodno-historických a spoločensko-historických foriem, sleduje migračné vlny v Eurázii, ich smery a vplyv na ďalší vývoj od dvoch miliónov do 500 rokov n. l. Rozkrýva súvislostí procesov a neudržateľnosť niektorých hypotéz a teórií, medzi nimi monogenetickej teórie o vzniku človeka v Afrike, o objavení sa „Indoeurópanov” v 3, tisícročí pred n. l., niektorých teórií o pôvode Slovanov, Germánov a pod.
V publikácii sa autor usiluje postihnúť dramatický príbeh človeka dávnovekej Európy, ktorého sme potomkami. Pozornosť sústreďuje na vznik a rozšírenie človeka v Eurázii z Kaukazu, na formovania keltskej, germánskej a slovanskej vetvy zo severokaukazskej europidnej čeľade, na ich miesto a význam vo vývoji Európy, ktorý smeroval k dnešným európskym národom. Zovšeobecňovanie procesov a udalostí vyúsťuje do príspevku k filozofii dejín. Je to rozsiahla faktografia dejín dávnovekej Európy a z tohto hľadiska v určitom zmysle aj ontológia najstarších dejín, ktorá vychádza z ontotvorného subjektu – človeka, ktorý je, ako jediná ontotvorná bytosť na planéte, aj tvorcom kultúry, ľudskej spoločnosti i dejín.

Publikácia je rozdelená do piatich častí v 23 kapitolách:
I. Človek (antropogenéza)
II. Európania (osídľovanie európskeho kontinentu od najstarších čias)
III. Civilizácie (prvé civilizácie v Európe, staroveké a antické civilizácie)
IV. Mytológie (syntéza najstarších známych mytológií Eurázie, s úsilím o rekonštrukciu staršej slovanskej mytológie ako bola známa doteraz zväčša z 1. tisícročia nášho letopočtu)
V. Slovania (pôvod a začiatky Slovanov)

Podrobnosti o knihe:

Počet strán: 656 strán
Väzba: pevná väzba s prebalom
Rozmer: 210×297 mm
Hmotnosť: 2010 g
Jazyk: slovenský jazyk
ISBN: 9788080792268
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo:
 Eko-konzult